Tag Archive ทีพีไอ

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M404

September 17, 2018 Comments Off on คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M404 By lang
004.png

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M404

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำใน อัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัด ได้มากกว่า 350 ksc ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น

 • ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น
  สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾” ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง
วิธีการใช้งาน
 • ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
 • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้ได้ความข้นเหลวตามที่กำหนด แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

ปริมาณการใช้
อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M404 1 ถุง (50 kg) ปูน M404 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M404 1 ถุง (50 kg) ปูน M404 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 210-240 ลิตร

,

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M403

September 17, 2018 Comments Off on คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M403 By lang
003.png

 คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M403

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC

 • ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลังทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น
 • ผสมปูนสำเร็จรูป M403 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
 • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M403 1 ถุง (50 kg) ปูน M403 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M403 1 ถุง (50 kg) ปูน M403 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 210-240 ลิตร

,

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M402

September 17, 2018 Comments Off on คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M402 By lang
002.png

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M402

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC

 • ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลังทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น
 • ผสมปูนสำเร็จรูป M402 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
 • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M402 1 ถุง (50 kg) ปูน M402 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M402 1 ถุง (50 kg) ปูน M402 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 210-240 ลิตร

,

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

September 17, 2018 Comments Off on คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401 By lang
001.png

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

ขอบเขตเขตใช้งาน

– ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

วิธีการใช้งาน

     – ผสมปูนสำเร็จรูป M401 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
– ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
– ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

ปริมาณการใช้งาน

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401 1 ถุง (50 kg) ปูน M401 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 360-405 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401 1 ถุง (50 kg) ปูน M401 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 240-270 ลิตร

,

ปูนตกแต่ง

September 17, 2018 Comments Off on ปูนตกแต่ง By lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ M900

September 17, 2018 Comments Off on ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ M900 By lang
ปูนปั้น.png

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ M900

เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง ปั้นลวดลาย ฯลฯ สามารถผสมน้ำ แล้วใช้งานได้เลย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน เพราะผ่านการทดสอบโดยช่างปั้นมืออาชีพ ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถทำงานปั้นได้ดีตามความต้องการ

ข้อมูล

– วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียด ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติเพิ่มแรงยึดเกาะและลดความเปราะ และสารเคมีเพิ่มคุณภาพประเภทเส้นใย

ขั้นตอนการทำงาน

– ควรขึ้นโครงสร้างด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียวผสมทราย)
– ผสมปูนปั้น ทีพีไอกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วนปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ 3 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน
– นำไปใช้งานปูนปั้นตามขั้นตอนการปั้นทั่วไป

ข้อแนะนำ

– หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
– กองเก็บในที่แห้ง ป้องกันการสัมผัสความชื้น และละอองน้ำ
– ปูนปั้นสำเร็จรูปที่เปิดถุงแล้วใช้ไม่หมด ให้ปิดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปกองเก็บ

,

ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601

September 17, 2018 Comments Off on ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601 By lang
m601.png

ปูนซ่อมคอนกรีต ทีพีไอ M601

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว สำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิว ช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้ สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ขอบเขตการใช้งาน

– ใช้สำหรับซ่อมรอยแตกของผิวคอนกรีต รอยบวมอันเนื่องมาจากเหล็กโครงสร้างเกิดสนิมรอยตำหนิหรือโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็มแบบ สามารถใช้ได้ทั้งงานซ่อมพื้นหรืองานเทเข้าแบบ ในกรณีงานซ่อมที่มีความหนามากกว่า 4 เซนติเมตร สามารถผสมหินเกล็ดสะอาด ขนาด ½” หรือ ¾” ได้

วัตถุดิบ

– ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
– สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
– หินปูนบดละเอียดคัดขนาด

วิธีการใช้งาน

-การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ต้องการจะเท ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ
กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
จากนั้นราดน้ำให้อิ่มตัว เมื่อจะเทพื้นไม่ควรมีน้ำขัง หรือมีหยดน้ำตามผิวหน้า

– การใช้งาน

ผสมปูน Rapid Hardening Mortar 1 ถุง (50 kg) กับ น้ำสะอาด 5.5 – 6 ลิตร ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
นำไปเทซ่อมรอยแตกของพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว โดยเทหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร
กรณีเทหนาเกิน 4 cm. ให้ผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾” จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)

– ข้อควรระวัง

ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้คุณสมบัติการหดตัวและคุณสมบัติด้านกำลังอัดด้อยลง
กรณีผสมหินเพิ่ม หิน ที่ใช้ต้องสะอาด หลังเทต้องทำการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.
ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg) ปูน M601 จำนวน 50 ถุง (2,500 kg)
น้ำ 5.5 – 6 ลิตร น้ำ 275 – 300 ลิตร

กรณีผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.
ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg) ปูน M601 จำนวน 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”   30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 5.5 – 6 ลิตร น้ำ 165 – 180 ลิตร

,

ปูนทนกรด ทีพีไอ M250

September 17, 2018 Comments Off on ปูนทนกรด ทีพีไอ M250 By lang
m250.png

ปูนทนกรด ทีพีไอ M250

ใช้สำหรับงานฉาบบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีตที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ผนังอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อค หรือในส่วนที่สัมผัสกับ สารเคมีต่างๆ เช่น บ่อหมักต่างๆ , บ่อบำบัด บ่อเก็บขยะ หรือห้องเก็บวัตถุดิบออกฤทธิ์ เป็นต้น มีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนโดยกรดสูง ความเข้มข้นถึง pH3 และสามารถ ใช้ผสมกับหิน สำหรับงานคอนกรีตได้

วิธีการเตรียมการใช้งานฉาบ

– ทำความสะอาดบริเวณผนังที่ต้องการจะฉาบ ไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ จากนั้นราดน้ำให้ชุ่ม แล้วปล่อยให้แห้งหมาด
– ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับน้ำประมาณ 2.7 ลิตร ปั่นผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
– นำปูนที่ผสมเสร็จฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน โดยฉาบทีละชั้นๆละ 5 มม. เมื่อชั้นแรกแห้งหมาด จึงฉาบชั้นต่อไปจนได้ความหนาประมาณ 10 มม. เมื่อปูนแห้งหมาดให้ขัดมันตามวิธีฉาบขัดมันทั่วไป

วิธีการเตรียมการใช้งานคอนกรีต

– ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับหินขนาด 1/2″ – 3/4″ จำนวน 20 กิโลกรัมและน้ำประมาณ 3 ลิตร ผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วปั่นผสมกันอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

– นำปูนที่ผสมเสร็จไปใช้ในงานคอนกรีต ตามวิธีใช้งานทั่วไป

ข้อแนะนำ

– ขณะผสมหรือใช้งานควรสวมถุงมือยาง หน้ากากกรองฝุ่น หรือผ้าปิดจมูก และระมัดระวังไม่ให้ปูนกระเด็นเข้าตา หรือสัมผัสร่างกายโดยตรง
– สำหรับเปิดใช้งานปูนฉาบทนกรด สามารถเปิดใช้งานได้หลังทำงานเสร็จอย่างน้อย 7 วัน ในสภาวะปกติ
– สามารถเปิดใช้งานได้หลังการทำงานเสร็จ 1 วัน เมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิ 60 – 70 องศา เป็นเวลา 24 ชม.

ข้อมูลทางเทคนิค สำหรับการใช้งานฉาบ

ความหนาของปูน (มม.) ปริมาณการใช้ปูนต่อ 1 ตร.ม. (กก.) พื้นที่ที่ได้ต่อปูน 1 ถุง (ตร.ม.)
10 20 1

ข้อมูลทางเทคนิค สำหรับการใช้งานคอนกรีต

ความหนาของปูน (ลบ.ม.) ปริมาณการใช้ปูน M250 (ตัน) ปริมาณหิน 1/2”  – 3/4”  (ตัน)
1 1.2 1

,

ปูนสำเร็จรูป M220

September 17, 2018 Comments Off on ปูนสำเร็จรูป M220 By lang
m220.png

ปูนสำเร็จรูป M220

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS)เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียง

ขอบเขตการใช้งาน

– ใช้ผสมกับเม็ดโฟม (EPS) และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับเทลงในช่องว่างของผนังที่ติดตั้ง Fibre Cement แผ่นเรียบที่เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นผนังเบา สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

วัตถุดิบ

– ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
– สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
– หินปูนบดละเอียดคัดขนาด

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

– การเตรียมผนัง : ทำการติดตั้งโครงผนังเบา โดยใช้ Fibre Cement แผ่นเรียบติดตั้งทั้งสองด้านของผนังให้เหลือช่องว่างตรงกลาง  พร้อมเจาะรูด้านบนเพื่อใช้ในการเทปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟมเข้าไป ทั้งนี้ความหนาและวิธีการให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต Fibre Cement
– ผสมปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา  1 ถุง (50 kg) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 36 ลิตร และน้ำสะอาด 17 ลิตร ปั่นผสมด้วยเครื่องให้เข้ากัน
– ใช้เครื่องพ่นปูน ฉีดปูนสำเร็จรูปผสมโฟมที่ได้ลงไปในช่องว่างของผนัง Fibre Cement  ที่เตรียมไว้
– ทำความสะอาดตกแต่งตามวิธีการที่แนะนำโดยผู้ผลิต Fibre Cement  ต่อไป

ปริมาณการใช้งาน

– ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา  700 kg (จำนวน 14 ถุง ถุงละ 50 kg ) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 500 ลิตร และน้ำสะอาด 170 ลิตร  เมื่อผสมเป็นปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟม แล้วจะมีปริมาตรประมาณ   1  ลูกบาศก์เมตร

,

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป M 210

September 17, 2018 Comments Off on ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป M 210 By lang
M210.png

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูป M 210

ที่ใช้สำหรับงานฉาบบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนัง อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย

ข้อมูล

– วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา  ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

ข้อแนะนำ

– หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม. 30 นาที
– ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

ขั้นตอนการทำงาน

– ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
– ผสมปูนฉาบบล็อกมวลเบา ทีพีไอ (M210) กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
– ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
– นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน  (Mortar Machine) ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

– การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 11 ลิตร
– น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

พื้นที่ในการใช้

ความหนา (มม.) ปูน 1 ถุง ฉาบได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
10 2.88 17
15 2.16 23

,